Click to view text only

"Sut i Wynebu Eich Croen Yn naturiol - Gwarant 100%! " Byddaf yn dangos i chi sut i Wynebu'ch Croen yn barhaol mewn ychydig ddyddiau'r ffordd naturiol a helpu miloedd o bobl yr un peth. Annwyl ffrind, Os ydych chi'n edrych i Whiten neu Ysgafnu eich Pigmentations, Freckles, Spots Age, Marciau Acne, Underarms Tywyll, Melasma, neu Eich Lliw Croen Cyffredinol yn hawdd, yna dyma'r dudalen bwysicaf y byddwch chi erioed wedi'i ddarllen. . Ond yn gyntaf, gadewch imi ofyn i chi ... Wyt ti... Yn dioddef o hunan-barch isel oherwydd pa lliw croen neu anwastad yw'ch lliw croen? Wedi'i niweidio neu ofnus i'w weld yn Gyhoeddus oherwydd y ffordd y mae eich croen yn edrych? Wedi'ch blino o Wasting Money ar Gynhyrchion Chwistrellu Croen Dros nad ydynt yn Gweithio? Gwneud cais am gynhyrchion sydd wedi sychu'ch croen, gan ei gwneud hi'n dywyll, yn sych, yn dynn ac yn lledr? Ailddefnyddio defnyddio croeniau neu hufenau croen dros y cownter - gyda chanlyniadau ZERO? Mae ceisio popeth o gorff llawn yn gorwedd i driniaethau croen drud i ysgafnhau'ch croen gyda Little to No Results? Gwneud cais bloc yr haul yn gyson i sicrhau bod eich lliw croen yn aros yr un peth? Yn ofnus o gael eich llun wedi'i gymryd oherwydd eich bod yn casáu'r ffordd y mae eich croen yn edrych? "Rydych Chi ddim Alun!" Os yw unrhyw un o'r cwestiynau hyn yn debyg i chi, yna nid ydych ar eich pen eich hun. Ond, y peth drwg yw'r holl wybodaeth gamarweiniol sy'n cael ei hysbysebu. Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod y gall pyllau cemegol fod yn niweidiol a chael proses iacháu hir? Ac, er bod eich wyneb yn "iacháu" mae'n ymddangos bod eich wyneb yn gostwng yn llythrennol. Ar ben yr hawliadau ffug, ydych chi wedi gweld y tag pris ar rai o'r triniaethau gwyno hyn yn ddiweddar? Mae rhai yn costio miloedd o ddoleri ac nid ydynt yn well na'r rhai sy'n hychwanegu cynhyrchion dros-y-cownter sy'n gwneud dim byd ar gyfer y rhan fwyaf o geiswyr croen mwy gwastad, fel chi. "Ond Pwy ydw i'n ei wybod? Fy Stori ... " Yn gyntaf, gadewch imi ddweud wrthych chi, rwy'n naturiol wraig Jamaicaidd o liw. Cefais fy ngeni gyda chroen brown tywyll ac wedi byw yn y rhan fwyaf o'm blynyddoedd ieuenctid yn eithaf anymwybodol o'r problemau y byddai fy lliw croen yn fy achosi. Fel mater o ffaith, mae fy mam yn Caucasiaidd (Gwyn). Mae'n wreiddiol o'r DU ac yn cwrdd â'm dad tra ar wyliau. Fe syrthiodd mewn cariad ag ef ac maent yn briod yn gyflym ac yn symud i Jamaica. Blwyddyn neu fwy yn ddiweddarach, cefais fy ngeni; merch bach bach 6lb gyda chroen tywyll brown. Hyd yn oed os oedd fy mam mor wyn ag y gall fod, cymerais ar ôl nodweddion corfforol fy nhad lliw. Ni chymerodd hi'n hir a chefais chwaer iau. Roedd hi, yn wahanol i mi, yn debyg i'n mam ac roedd ei chroen mor wyn ag eira. Tyfodd fy chwaer a minnau i fod yn agos iawn. Ar wahân i'r gwahaniaeth yn ein lliw croen, roeddem ni'n hoffi efeilliaid, yr un uchder, yr un edrychiad a chyda rhywbeth tebyg iawn hefyd. "Ond roedd y Blynyddoedd Hapus yn Gorffen .." Aeth y blynyddoedd yn gyflym ac yn rhywle yn fy arddegau, dechreuais sylwi ar duedd: "Roedd fy nghwaer yn cael mwy o lwyddiant na mi ym mhopeth a wnaeth hi" Roeddwn wrth fy modd fy nghwaer ond roeddwn yn awyddus i wybod pam roedd hi'n dod o hyd i swydd yr haf mor hawdd â 123 tra'r oeddwn yn chwilio am fis cyfan ac yn dod o hyd i ddrysau caeedig yn unig. A pham ei bod hi gyda'i 2il gariad tra na ofynnwyd i mi erioed am ddyddiad! Fy stori hir, un diwrnod, canfyddais erthygl a agorodd fy llygaid a gallai esbonio fy holl gwestiynau, dywedodd: "Mae gan Bobl Gwyn yr holl fanteision yn y byd; maent yn cael swyddi'n haws, yn ennill y cyflogau uchaf ac yn denu partneriaid mwy golygus. " Roedd y geiriau hynny'n anodd arnaf fi. Wedi tyfu gyda chwaer Caucasia, roeddwn i'n gwybod yn ddwfn y tu mewn eu bod yn wir. "My Journey to a Skin Whiter" O'r diwrnod hwnnw ymlaen, dechreuais ddefnyddio cynhyrchion gwisgo'r croen yn ddyddiol. Ceisiais Lotions Whitening Whitening, Hufen, Pils, Sebon, Bleaching Gels a llawer o bobl eraill. Yn anffodus heb ormod o lwyddiant .. Yn ffodus, roedd fy dermatolegydd wedi rhagnodi cynnyrch i mi a oedd yn eithaf effeithiol - roedd lliw fy nghraen yn mynd yn waeth bob dydd pasio ac roeddwn i'n hapus iawn gyda'r canlyniadau. Yna, ychydig wythnosau yn ddiweddarach, sylwais fod fy nglot yn cael ei fwyta, roedd hefyd yn sychu, roedd y mannau anghyson yn dod yn fwy a dechreuodd sylwi ar pigmentiad croen difrifol - a oedd yn gwneud fy mhroblem yn waeth fyth! Wrth gerdded i lawr y stryd, roedd pobl mewn gwirionedd yn edrych ar fy nhrin i wrth iddyn nhw sgorio mor bell oddi wrthyf ag y gallent. Bachgen .. wnaeth hynny brifo. Ceisiais gymysgu'r mannau gyda'm lliw naturiol gyda'u cyfansoddiad, ond roedd pobl yn dal i ddweud wrth rywbeth yn rhyfedd â'r ffordd yr oeddwn i'n edrych. "Unrhywun ... Yn wyllt ... Yn drist ... Yn ansefydlog ..." Roedd cywilydd cael pobl yn edrych arnaf yn fy ngalw ynys yn fy nhŷ. Roeddwn i'n teimlo'n hyll ... yn drist ... yn ansicr ... Y peth gwaeth amdano oedd ei bod yn ymddangos fel fi oedd yr unig berson ar y blaned a gafodd y broblem hon. Ym mhobman yr edrychais, fe welais merched (a dynion) â chroen yn llyfn, heb fod yn ddiffygiol. Cyn i mi roi'r gorau iddi, dechreuais ymchwilio am driniaethau ysgafnu croen. Fe wnes i chwilio o feddyginiaethau traddodiadol i'r atebion gwydn diweddaraf ar y croen sydd ar gael. Ar ôl blynyddoedd o ymchwil, rwy'n falch o ddweud fy mod i wedi dod o hyd i ateb gwydn croen na allaf ddim dim byd yn hudol. Yr hyn a oedd hyd yn oed yn fwy cyffrous oedd darganfod y gallaf ysgafnhau fy nhôn croen am geiniogau! "Yn olaf, Ateb Gwyno'r Croen Mae hynny'n gweithio! " Ond, ni allaf gadw yn y cyffro pan gwelais ei fod yn gweithio ac roedd fy nghraen yn cadw'n waeth - a heb unrhyw pigmentau o gwbl. Y tro cyntaf i mi weld newid, fe wnes i gymryd dwywaith. Ni allaf gredu bod fy nghatiau hyll yn diflannu! Roedd yn gweithio! Ydw !!!! Ychydig wythnosau yn ddiweddarach, roeddwn yn gallu mynd allan y tro bynnag yr oeddwn i eisiau heb deimlo fel estron. Roedd gen i lygaid â diddordeb o ychydig o ddynion golygus. Am y tro cyntaf yn fy mywyd, cefais y croen clir yr oeddwn yn falch ohoni! Ar ôl gweld y canlyniadau gwych, penderfynais rannu fy nghanfyddiadau. Yn fy syfrdan, cefais adborth anghyffredin. Mae rhai ohonynt wedi'u rhestru isod: Yn ddiweddar, ceisiais eich cynnyrch yn hanner gobeithio y byddai'n gweithio oherwydd roedd angen i mi weld fy nheulu am y gwyliau ac roeddwn i eisiau edrych yn well. Rhaid imi ddweud wrthych fy mod wedi cael fy argraff! Mewn dim ond dau ddiwrnod - ie, dydw i ddim yn blino, dau ddiwrnod! - roedd fy nghraen yn edrych yn well nag a wnaeth ers y deng mlynedd diwethaf! Bellach mae hyn yn fy pumed diwrnod ac rwy'n gadarnhaol iawn y bydd yn cynhyrchu mwy o ganlyniadau nag yr wyf erioed wedi eu dychmygu! Rwy'n gwerthfawrogi'r hyn yr ydych wedi'i wneud i fy mywyd! --Maria Du Ar ôl pori ar y we ar gyfer hufen gwallt croen, fe wnes i feicio ar eich gwefan. Am flynyddoedd lawer, rwyf wedi bod yn dioddef o freckles a marciau acne brown ar fy wyneb a achosodd i mi ddioddefaint mawr. Rwyf wedi rhoi cynnig ar BOB a oedd yn y farchnad harddwch ac wedi ymgynghori â nifer o ddermatolegwyr heb unrhyw fantais! Ac yn awr, ar ôl ychydig o ddiwrnodau yn dilyn eich cyfarwyddiadau, mae'r mannau tywyll wedi mynd yn llwyr. Ni allaf ddisgrifio'r teimlad! --Amelie Yr hyn yr wyf yn ei hoffi am eich ateb yw ei fod yn naturiol, yn rhad ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ar wahân i hynny, dysgais sut i wneud fy hufennau a'm potion fy hun, ac mae pob un ohonynt yn well na gweddill y cynnyrch sydd ar gael yn fasnachol sy'n ddrud. Diolch! - Olanda Rwy'n dod o India ac ni fyddaf byth yn argymell unrhyw lawdriniaeth ysgafnach i unrhyw un. Roedd dermatolegwyr yn besimistaidd iawn ynglŷn â thrin fy mochion croen gyda meddyginiaethau cartref - dywedasant nad yw'r pethau hynny yn gweithio. Yn lle hynny, maent yn argymell llawdriniaeth ysgafnhau croen. Es i am y peth, ond fe'i gadawodd yn siomedig iawn. Ar ôl 2 fis yn aros am fy nghraen i iacháu, canfyddais fod y feddygfa yn achosi mwy o farciau du na'i dynnu allan! Ni allai unrhyw swm o wneuthuriad ei orchuddio ac roedd yn ddrwg iawn, gan ystyried fy mod wedi cael ychydig o ffortiwn i'r llawdriniaeth hefyd. Ond newidiodd eich cynnyrch fy mywyd. Fe chwilionais am resymau cartref a'ch gwefan oedd gyntaf ar y rhestr. Ar ôl gweld yr arian yn ôl gwarant, credais y dylai hyn weithio neu beidio na fyddent yn cynnig gwarant o'r fath. Ac roedd y meddwl hwnnw'n iawn, rwyf yn decach nawr, ac mae fy nghraen hyd yn oed yn arlliw. Diolch - Joseph Said Eden, hoffwn ddiolch i chi am eich e-bost diweddaraf gyda chyfarwyddiadau, yr wyf yn wir yn ei werthfawrogi. Fel y dywedais o'r blaen, roedd fy nghorf a'n tangyfiant bob amser yn dywyllach na gweddill fy nghorff. Yn ôl pob tebyg, cefais fy ngeni fel hyn. Rwy'n cofio, er fy mod yn blentyn erioed, yr wyf yn casáu dangos fy ngwdd. Felly, roeddwn i'n arfer gwisgo scarfs drwy'r amser, pryd bynnag y bo'n bosibl - hyd yn oed yn yr ysgol pryd bynnag y byddant yn gadael i mi. Ond nawr, ar ôl rhoi cynnig ar eich datrysiad, mae fy liw croen wedi dod yn sylweddol fwy hyd yn oed yn arlliw, mae fy ngwfn yn troi'n wlyb bob dydd, sy'n wych! Sut alla i erioed ddweud wrthych pa mor ddyledus ydw i i chi? Diolch yn fawr iawn! - Ieremy Bod yn wraig 36 oed ac wedi rhoi'r gorau i'm freuddwyd o hyd am gael tôn croen tecach. Ar wahân i'm henaint, rydw i o linyn Affricanaidd-Americanaidd ac mae gennyf smotiau tywyll ar fy ngolwg a'm geg. Maent yn achos blynyddoedd o embaras oherwydd bod pobl yn edrych yn gyson ac yn edrych arnynt! Rwyf wedi ceisio gwneud colurion i'w cwmpasu, ond prin y maent yn gweithio. Pan ddeuthum ar draws eich cynnyrch a darllen y tystebau, fe wnes i'm prynu ar unwaith a rhoddais gynnig ar eich dull gwahanol. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, rydw i'n gweld bod fy nghraen eisoes yn dod yn waethach a ddaeth â lefel newydd o hyder yn fy mhhersonoliaeth. Diolch! --Valerie Roedd gen i nifer o faterion pigmentation croen ar wahanol rannau o'm corff. Roedd fy nhôn croen yn anwastad ac mae hyn wedi bod ers fy mod yn blentyn bach. Oherwydd hyn, roeddwn yn betrusgar i roi cynnig ar rywbeth newydd ond rwy'n rhoi cynnig arni yn y pen draw. Cefais fy syfrdanu ar sut yr oedd eich ateb syml yn fy helpu i ddatblygu tôn croen hyd yn oed ac ysgafnach - Cyn gynted â phythefnos - Feroxa Annwyl Haenau Croen Dduw, Doeddwn i byth yn sylweddoli bod yna gyfle i leddfu fy nghraen. Ar ôl rhoi cynnig ar eich ateb, diflannodd y melasma ar fy nghribad! Fe wnes i ddod o hyd i'r gymysgedd perffaith, cafodd cymeriadau tywyll fy nghraen eu lleihau'n fawr. Defnyddiais nifer o gynhyrchion yn y gorffennol, gan gynnwys Amelan, Obagi, a Peels ond doedden nhw byth yn rhoi'r canlyniadau i mi. Rydych wedi helpu fy nghraen i weld goleuni newydd! Diolch yn fawr iawn… --Jesse Johnson * Tystebau wedi'u Cyhoeddi Gyda Chaniatâd Cleient. Nawr, mae'n bryd imi eich cyflwyno i Skin Whitening Forever. Cewch ddarganfod ... Sut i Ddileu Eich Croen Yn Naturiol, Yn Ddiogel ac yng Nghysur eich Cartref Eich Hun gyda Chanlyniadau Effeithiol. Y Ffordd Hawdd i Chwistrellu Pigmentations Skin, Freckles, Spots Age, Marciau Acne, Underarms Tywyll, Melasma, neu eich Lliw Croen Cyffredinol. Sut i Wneud Eich Creadau Chwistrellu Eich Croen i Fennin! Dyma'r un hufenau sy'n cael eu gwerthu am gannoedd o bunnoedd yn y Salonau Harddwch! Ynglŷn â Chynhwysion Chwistrellu Croen Pwerus y gellir eu prynu yn Rhatach o unrhyw siop groser. Pam Newidiadau Lliw Bar yn gyson gan ei hun - a sut y gallwch fanteisio ar y wybodaeth hon ar gyfer Skin Beautiful Even-Toned! Sut i Atal Disgwyliadau Skin, Tywallt Croen a Blotches Annisgwyl rhag digwydd yn y lle cyntaf. Cynhyrchion Poblogaidd sy'n Hawlio i Ysgafnhau Eich Croen ond yn Berygl o Iechyd ac yn Wahardd yn y rhan fwyaf o Wledydd yn Ewrop yn ogystal â De America. Pa gynhyrchion sy'n goleuo'ch croen yn barhaus dros amser a pha rai sy'n ei defni - gwneud eich problem yn waeth fyth! Sut i Hwb Effeithiolrwydd Unrhyw Gynhyrchion Gwasgu Croen Amseroedd Dros Dro - gyda dull hawdd ond eto effeithiol. Pa ddeietau sy'n chwarae rôl ddifrifol wrth gwtogi'ch croen a'r rhai sy'n Tywyllwch eich Croen hyd yn oed yn fwy. A ... Mwy Mwy! Nawr, Os ydych chi'n meddwl bod hynny'n anhygoel, gadewch imi ofyn i chi hyn ... Ydych chi'n barod i ... Cael tôn gwych a hyd yn oed croen? Gofynnwch am eich hunan-barch i wneud y pethau yr ydych bob amser yn dymuno ei wneud a gwisgo'r dillad rydych chi wir eisiau ei wisgo? Yn olaf, rhyddhewch eich croen hardd, perffaith i'r byd? Ewch â'ch bywyd yn ôl, un sy'n rhydd o ofn a phryder oherwydd eich croen? "Mae'n amser i gael eich croen hardd yn ôl!" Cofiwch, nid yn rhy hir yn ôl, roeddwn yn eich esgidiau. Felly, gwn yn union beth rydych chi'n mynd drwodd. Mae hynny'n iawn. Rwy'n berson go iawn, yn union fel chi a gollodd fy mywyd ar un adeg oherwydd y niwed a'r anobaith o deimlo'n unig ... a wrthodwyd ... a chywilydd fyth i fynd heibio fy nghartref. "Y Pris o gael Croen Gwych Beautiful!" Nawr, gadewch i ni gael sgwrs bach ... Faint fyddech chi'n ei dalu i gael y croen gwyn hardd yr ydych bob amser ei eisiau? I gael y croen llyfn di-dor di-dor rydych chi'n ei haeddu? Dychmygwch sut fyddai bywyd fel petaech chi'n gallu cael y croen gwyn lliw hyfryd, yr ydych yn ceisio ac yn denu partneriaid mwy golygus, yn chwilio am swyddi yn haws ac yn ennill y cyflogau uchaf - oherwydd eich bod chi'n edrych ar eich gorau! Beth os gall y senario hon ddigwydd i chi unrhyw bryd rydych chi eisiau? Wel, gall os nad oeddech yn poeni y bydd eich Lliw Croen yn eich sgriwio ... Nawr, gadewch imi ofyn i chi hyn. Faint y byddech chi'n ei dalu i gael yr holl fanteision o gael croen gwyn hirdymor hardd a'r hunanhyder uchaf posibl? A fyddech chi'n fodlon talu $ 1,000? $ 3,000? Neu, a fyddai'n well i chi dalu $ 5,000 am driniaeth laser? Wel, petaech wedi gofyn i mi ychydig flynyddoedd yn ôl, beth fyddwn i'n ei dalu i gael y croen hyfryd rwyf wedi ei gael nawr, byddwn i'n dweud ... PRICELESS! Wel, beth os dywedais wrthych fy mod yn ymarferol yn rhoi Skin Whitening Forever ™ AM DDIM i ... UNIG $ 37? Ydw, mae hynny'n cost un amser o ddim ond $ 37 - bydd hynny'n newid eich bywyd cyfan bron yn syth ac am byth! Rwyf mor siŵr y bydd fy ateb yn rhoi i chi y cymhlethiad llyfn, ysgafn a chlir yr ydych yn ei haeddu fy mod wedi ychwanegu gwarant 100% di-risg iddo! 100% Gwarant Boddhad! Rwyf am i chi deimlo'n gyfforddus wrth geisio gwneud hyn yn naturiol. Dyna pam, er y byddwch yn dechrau gweld y canlyniadau mewn ychydig ddyddiau, byddaf yn gadael i chi roi cynnig arni am 60 diwrnod llawn - hynny yw 2 fis llawn - i weld a yw'r canlyniadau'n werth y pris isel o £ 37 i chi, Byddaf yn talu heddiw. Os nad ydych chi'n fodlon ar y canlyniadau am unrhyw reswm, nid wyf am i'ch arian! Yn syml, cysylltwch â mi (mae fy nghyfeiriad e-bost isod) o fewn dau fis cyntaf eich pryniant a byddaf yn falch yn rhoi ad-daliad i chi o bob ceiniog. Dychmygwch sut y torrodd y cwmnïau, meddygon a dermatolegwyr fferyllol pe bai gwarant fel hyn! Act Now a Get All These Books - Yn hollol AM DDIM! Unwaith y byddwch chi'n gweld pa mor dda y mae eich croen yn edrych ac yn teimlo o ganlyniad i ddefnyddio Skin Whitening Forever ™, byddwch am gymryd camau i helpu i wella ardaloedd eraill o'ch corff hefyd. Efallai yr hoffech chi golli ychydig bunnoedd ychwanegol a chael corff hardd i fynd gyda'r croen newydd hyfryd rydych chi wedi'i ddarganfod! Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am rai o'r bwydydd yr wyf yn eu hargymell yn Skin Whitening Forever ™ - yn ogystal â bwydydd eraill sydd wedi'u pacio â maetholion y gallwch eu hychwanegu at eich diet ar gyfer KICK mwyaf heb y CALORIES uchaf. Sut i drin afiechydon a chwynion cyffredin gyda meddyginiaethau holl-naturiol, felly does dim rhaid i chi bwncu eich corff i gemegolion llym neu bilsen marchog sy'n effeithio ar ochr-effaith. Superfoods ar gyfer Iechyd Orau: Chlorella a Spirulina Clorella a spirulina yw'r ffynonellau bwyd mwyaf rhyfeddol ar blaned y Ddaear. Yn yr adroddiad arbennig hwn, byddwch chi'n dysgu am fanteision iechyd rhyfeddol a chyflawniadau maeth y ddau fwyd hyn, a byddwch yn gweld pam fod angen i chi gael y rhain yn eich diet ar unwaith. Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am chlorella a spirulina, ond nid ydynt yn gwybod y manylion pam y rhain yn wirioneddol y ffynonellau bwyd gorau ar y blaned. Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod bod spirulina, un ai fesul onsedd, yn cynnwys deuddeg gwaith y brotein digestible o gig eidion? Mae'n brawf llawer gwell na chig eidion, ac mae'n cynnwys cydbwysedd mwynau llawer iachach (fel magnesiwm) sydd ddim ond mewn cig eidion. " Y Pŵer Dw r Iach Anaml y mae meddygon yn hyrwyddo eiddo curadurol H2O, ond mae Dr. Batmanghelidj, MD wedi astudio effaith dŵr ar y corff dynol ac wedi dod o hyd iddi fod yn un o'r rhwymyddion poen gorau a'r therapïau ataliol sy'n bodoli. Mae Dr. Batmanghelidj yn rhannu ei ymchwil a'i straeon am "Y Pŵer Dwysáu Dŵr." 177 Ffyrdd i Llosgi Calorïau Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd cael pwysau, mae'n bet da eich bod wedi rhoi cynnig ar o leiaf un o'r "diet" sy'n codi yn rheolaidd. Y gwir yw y gall rhai o'r dietau hyn roi i chi golli pwysau dros dro. Yn yr achos arferol, fodd bynnag, mae'r pwysau'n dychwelyd cyn gynted ag y byddwch yn crwydro o'r deiet. Y llinell waelod yw eich bod yn ennill pwysau oherwydd eich bod yn defnyddio mwy o galorïau nag y gall eich corff eu defnyddio, ac nid oes deiet yn lle arferion bwyta da ... Atodol Gyda Superfoods Mae superfoods yn llawn-amser gyda'r tri mawr ar gyfer maetholion iechyd, ffibr a gwrthocsidyddion gorau posibl. Dyma'r pŵer y mae eich corff yn chwilio amdano mewn bwyd ... y pŵer nad ydych bob amser yn ei roi! Mae'n debyg bod natur wedi llwytho'r holl ofynion maethol i mewn i un pecyn tatws. Dyma'r amrywiaeth lliwgar o fwydydd yr ydych wedi bod yn clywed amdanynt, yr "enfys ar gyfer eich plât" ... rhodd o fuddion i'ch lles ... Y Saith Cyfrinach i Ddiet Da Ydych chi wedi ceisio un diet ar ôl y llall, heb fod yn fodlon? Os mai'ch ateb yw DO i'r cwestiwn hwn, yna mae hyn ar eich cyfer chi. Bydd y llyfr hwn yn ateb y cwestiynau canlynol: A yw bwyd amrwd yn iach? Oes angen bwydydd anifeiliaid arnoch chi? A oes angen ychwanegion i gwrdd â'ch anghenion maethol? A yw'n bosibl byw ar fwyta fegan? A yw'n well bwyta bwyd wedi'i goginio neu amrwd? Allwch chi fwynhau bwyta diet bwyd amrwd mewn hinsawdd oer? Beth sy'n bwysig i'w wybod, os ydych chi eisiau byw ar ddeiet crai 100%? Datgelwyd 43 Cyfrinachau Maeth Ydych chi erioed wedi meddwl beth allai fod o hyd i ddod o hyd i'r Ffynnon Ieuenctid a gollwyd yn hir? Ni allaf eich addo hynny, ond gallaf roi ail i chi. Torrwch i lawr y llen o ddirgelwch sy'n debyg i ddietau hir. Bydd 43 o Gyfrinachau Maeth yn dadfeddwlu ac yn datgelu yr atebion sydd eu hangen arnoch cyn i chi ddechrau meddwl am ble rydych chi'n mynd i storio'r holl brydau arbennig hynny sy'n costio braich a choes. Llawlyfr Iechyd Gan edrych ar y corff dynol o'r safbwynt ffisegol fel y peiriannau mwyaf perffaith, mwyaf dyfeisgar, economaidd a mwyaf prydferth, mae'r awdur wedi ysgrifennu'r llawlyfr hwn o gyfarwyddyd ymarferol ar gyfer ei redeg. A gweld hynny, fel peiriannau eraill, mae'n deillio o'i holl ynni o'i danwydd, mae pwnc bwydydd - eu priodweddau, eu defnyddiau, a dulliau paratoi - wedi cael eu hanfon i mewn gyda gofal anarferol. Mae cyflenwad digonol o danwydd bwydydd llosgi glân ar gyfer yr injan dynol mor hollbwysig ar gyfer iechyd ac am effeithlonrwydd - rydym yn llythrennol yr hyn yr ydym yn ei fwyta! Mae'n Holl Eich - Ateb ar unwaith - am ddim ond $ 37! Mae hynny'n iawn, byddwch chi'n gallu cael popeth am ddim ond $ 37 . Hefyd, os oes gennych unrhyw gwestiynau, dwi yma i helpu! E-bostiwch fi yn y cyfeiriad isod a byddwn yn falch o fynd yn ôl atoch gydag ateb cyn gynted ag y gallaf! Archebu Croen Croen Dros Dro ™ Nawr! Rydych ar fin cael mynediad yn syth i'r rhaglen werthu gorau hon hyd yn oed os yw'n 3 yn y bore Mae Skin Whitening Forever ™ yn darparu atebion i atebion ymarferol, cartref a naturiol, y gall unrhyw un sy'n byw mewn unrhyw ran o'r byd berfformio'n hawdd! Mae hefyd â Gwarant Warant Arian 60 diwrnod, 100% - oherwydd ein bod ni'n siŵr na fyddwch yn difaru eich penderfyniad. I ddechrau, cliciwch yma i archebu ar y pris amser cyfyngedig. Mae Skin Whitening Forever ™ mewn fformat digidol (PDF) sy'n golygu nad oes angen aros iddo gyrraedd. Byddwch chi'n gallu dysgu'r cyfrinachau i wella'ch Skin Whitening mewn ychydig funudau o hyn ymlaen. Pris Manwerthu $ 67 SALE Dim ond $ 37 [Ychwanegu at y Cart] Hysbysiad Diogelwch Rhyngrwyd Bydd eich ffurflen archebu yn edrych fel y sgrin isod a bydd taliadau'n cael eu gwneud trwy ffurflen archebu ClickBank sef y dull talu ar-lein mwyaf diogel a dibynadwy ar draws y byd. Cofiwch, cewch gefnogaeth ôl-warant arian 60 diwrnod llawn os ydych chi'n anhapus gyda'r canlyniadau am unrhyw reswm! Edrychaf ymlaen at glywed eich stori Croen Cwmpasu! PS: Os ydych chi'n meddwl am brynu Skin Whitening Forever, rhaid i chi weithredu nawr. Dim ond ar gyfer y gorchmynion nesaf yn unig y cynigir y pris is o $ 37. Bydd y pris yn mynd yn ôl yn fuan i'r pris rheolaidd o $ 67 heb unrhyw rybudd. Archebwch Nawr! PPS: Mae'n bryd i chi ddod allan o'ch cragen yn olaf a chael sylw gan bawb. Nawr gallwch chi gyda Skin Whitening Forever. Cofiwch, nid oes gennych unrhyw beth i'w golli gyda'r warant arian yn ôl o 60 diwrnod! Cartref Tystebau Telerau ac Ymwadiad Polisi Preifatrwydd Adrodd SPAM Erthyglau Cysylltiedig Cysylltwch â Ni Hawlfraint 2017 www.SkinWhiteningForever.com, Cedwir pob hawl